Naše záruky a garancie

Záruku odbornej úrovne a kvality poskytovaných služieb spoločnosti zabezpečujú konatelia:

Ing. Slavomír Pucci (1964)

Je absolventom Vysokej ekonomickej školy v Bratislave, Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. Dlhé roky pôsobil v projektovo-inžinierskych organizáciách. V deväťdesiatych rokoch sa podieľal prakticky na väčšine významných projektoch v oblasti ropného a plynárenského priemyslu. Pracoval najmä pre SPP Bratislava, Nafta Gbely, Nafta Trade, Transpetrol Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, Solivary Prešov, atď. V rámci projektov spolupracoval aj so Svetovou bankou a Európskou investičnou bankou.

Neskôr začal podnikať v oblasti poradenstva pre oblasť účtovníctva a controllingu. V rámci svojej činnosti spolupracoval s klientmi s rôznych odvetví podnikania, vrátane bankových inštitúcií.

V roku 1999 bol vymenovaný a pôsobí vo funkcii súdneho znalca

  • v odbore 090000 - Ekonómia a manažment
  • odvetvie 090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo
  • odvetvie 090300 - Kontroling

Ing. Helena Pucciová (1964)

Je absolventkou Vysokej ekonomickej školy v Bratislave, Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. Počas svojej praxe získala bohaté skúsenosti z práce vo viacerých formách spoločností (družstvo, rozpočtová organizácia, akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným). Postupne pôsobila v rôznych pracovných pozíciách v oblastiach od plánovania cez účtovníctvo, výkazníctvo, finančné analýzy, až po riadenie organizácie a ekonomiky podniku a jeho peňažných tokov. V riadiacej funkcii pôsobí už viac ako 18 rokov. V rámci svojej činnosti spolupracuje s audítormi, štátnymi a bankovými inštitúciami.

Ing. Michael Pucci (1992)

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulty podnikohospodárskej. Primárne sa zameriava na finančnú analytiku a plánovanie pre podnikateľské a investičné potreby našich klientov. Aktívne sa zaujíma o oblasť insolvencií a možností sanácie podnikov v procese reštrukturalizácie. Od roku 2019 pôsobí aj ako konateľ spoločnosti.