Zmeny k 1.1.2013

Minimálna mzda

 • Minimálna mzda na rok 2013 je stanovená vo výške 337,70 €/mesiac
 • Minimálna hodinová mzda na rok 2013 je 1,941 €/hod
 • Minimálna hodnota gastrolístka od 1.9.2012 je 3,00 €
 • Pre porovnanie:

 • Minimálna mzda na rok 2012 bola stanovená vo výške 327,20 €/mesiac

Životné minimum

 • Životné minimum k 1.7.2012 je 194,58 €, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 135,74 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 88,82 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa
 • Pre porovnanie:

 • Životné minimum k 1.7.2011 bolo 189,83 €, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • Životné minimum k 1.7.2010 bolo 185,38 €, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

Ročné nezdaniteľné minimum

 • Ročné nezdaniteľné minimum pre rok 2013 je vo výške 3 735,94 € (311,32 €/mesiac)
 • Ročné nezdaniteľné minimum pre rok 2012 je vo výške 3 644,74 € (303,72 €/mesiac)

Daňové priznanie

 • Hranica príjmov v roku 2013, od ktorej je potrebné podať daňové priznanie, je 1 867,97 €
 • Hranica príjmov v roku 2012, od ktorej je potrebné podať daňové priznanie, je 1 822,37 €
 • Daňový bonus za rok 2012 je 249,24 € (za I-VI 2012 bol 20,51 € mesačne, za VII-XII je 21,03 € mesačne)
 • Zamestnanecká prémia za rok 2012 je 46,40 € ročne, ak zamestnanec dosiahol príjmy od 1 963,20 € do 3 926,40 €

DPH

 • Od 1.10.2012 sa sprísnili podmienky pre registráciu za platiteľa DPH
 • Zaviedla sa povinnosť platenia zábezpeky na daň pri podaní žiadosti o registráciu
 • Zmena zdaňovacieho obdobia, základným zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac
 • Povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov dane, zmena na kvartálne obdobie najskôr po 12 mesiacoch
 • Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové pravidlá fakturácie
 • Posúva sa účinnosť samozdanenia dovozu tovaru na 1.1.2014

Odvody do SP a ZP

 • Minimálny základ pre platenie odvodov pre samoplatiteľov a SZČO sa mení zo 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy na 50 % priemernej mesačnej mzdy
 • Minimálny vymeriavací základ je 393,00 €
 • Minimálna výška mesačných odvodov do SP na rok 2013, ak nie je dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, je vo výške 130,27 €
 • Minimálne mesačné zdravotné odvody na rok 2013 sú vo výške 55,02 €
 • Spolu výška minimálnych odvodov je 185,29 € - v roku 2012 to bolo 160,24 €

Prehľad povinností a zákonných lehôt pre mzdy od 1.1.2013

Daň z motorových vozidiel

 • Ruší a oznamovacia povinnosť pre vznik daňovej povinnosti, oznamuje sa iba jej zánik
 • Mení sa deň vzniku a zániku daňovej povinnosti – deň použitia a deň prestania používania vozidla
 • Daň sa bude platiť len za vozidlo evidované v SR, bez ohľadu na to, kde sa bude využívať na podnikanie
 • Daň sa nebude platiť za autá registrované v zahraničí, aj keď sa využívajú na podnikanie v SR
 • Zamestnávateľ platí daň za auto zamestnanca využívané na služobné cesty, bez ohľadu na to, kto je uvedený v dokladoch
 • Daň za auto sa vypočítava na dni

Aktuálne hodnoty stravného od 24.8.2012:

 • 4,00 € pre časové pásmo 5-12 hodín
 • 6,00 € pre časové pásmo nad 12 – do 18 hodín
 • 9,30 € pre časové pásmo od 18 hodín