Sekcia analýz a hodnotenia investícií

Na trhu pôsobí nespočetné množstvo subjektov zaoberajúcich sa najmä podnikaním v oblasti účtovníctva. Z nich sa však väčšina nezaoberá aj controllingom, popísanom v sekcii controlingu. Na trhu je však len zopár spoločností ponúkajúcich služby aj v oblasti investičných analýz a business reports. S hrdosťou môžeme konštatovať, že naša spoločnosť ponúka služby aj v tejto oblasti. A nie hocijaké.

Špičkové analýzy, hodnotenia lukratívnych investičných projektov pre tuzemské a zahraničné spoločnosti ropného a plynárenského priemyslu, analýzy pre bankové a medzinárodné finančné inštitúcie, ako aj dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti umožňujú poskytnúť vysokú záruku kvality a odbornosti v tejto oblasti.

Projekty hodnotíme na základe metodiky UNIDO (Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj). Táto metodika je medzinárodne uznávaná ako štandard pre hodnotenie investičných resp. akvizičných projektov.

Citlivostné analýzy

Klientami zvlášť vysoko hodnotené sú tzv. citlivostné analýzy, overené na medzinárodných projektoch, spracovávané na mieru každého projektu, ktoré sú svojím riešením jedinečné, a pomocou ktorých je možné predvídať vývoj projektu v meniacich sa podmienkach.

Viac informácií, ako aj vzory príkladov sa k tejto problematike dozviete tu:


Metodika hodnotí investičný projekt z rôznych uhlov pohľadu:

 • pohľad projektu
 • pohľad akcionárov
 • pohľad investorov
 • pohľad manažmentu
 • pohľad finančných inštitúcií

Pre každý uhol pohľadu sú vypočítané hlavné ukazovatele:

 • NPV – súčasná čistá hodnota
 • IRR – vnútorné výnosové percento
 • doba návratnosti – statická, dynamická
 • rentabilita projektu - ROE, ROI
 • ďalšie finančné a výkonnostné ukazovatele

Spracované výkazy:

 • operačné cash flow
 • finančné cash flow
 • výkaz ziskov a strát
 • súvaha
 • pracovný kapitál

Citlivostné analýzy a analýzy bodu zlomu:

 • vplyv zmeny investičných nákladov na dosiahnuté výsledky
 • vplyv zmeny prevádzkových nákladov na dosiahnuté výsledky
 • vplyv zmeny tržieb na dosiahnuté výsledky
 • citlivosť IRR na zmenu rozhodujúcich činiteľov
 • stanovenie BEP – bodu zlomu
Graf: Citlivosť NPV projektu na zmenu parametrov
Graf: Citlivostná analýza projektu - vplyv zmeny výšky tržieb na hodnotu NPV
Graf: Citlivostná analýza projektu - vplyv zmeny investičných nákladov na hodnotu NPV
Graf: Citlivosť IRR projektu na zmenu parametrov