Sekcia účtovníctva a daní

Základným predpokladom úspešného rozvoja každej spoločnosti je správne a odborne vedené účtovníctvo. Jeho základnou a najdôležitejšou funkciou je informačná funkcia pre potreby riadenia manažmentu, aby sa vedel správne orientovať pri rozhodovaní nielen z pohľadu krátkodobých, ale najmä dlhodobých cieľov. Účtovníctvo poskytuje informácie aj pre iné subjekty – banky, obchodní partneri, veritelia, akcionári či spoločníci, sponzori atď. Ako zdroj informácií je účtovníctvo nevyhnutné aj pre kontrolné orgány – externé (daňový úrad, audítori), ako aj interné (dozorná rada, nadriadený orgán). Aby bolo schopné plniť všetky funkcie pre potreby rôznych používateľov, musí byť účtovníctvo vedené podľa platných právnych noriem tak, aby poskytovalo verný a pravdivý obraz o podnikateľskom subjekte a jeho finančnej situácii.

Na základe našich dlhodobých skúseností Vám vieme zabezpečiť úplné, správne, preukázateľne a zrozumiteľné vedenie účtovníctva Vašej spoločnosti. Pozeráme sa na veci s nadhľadom, berieme do úvahy príslušné a súvisiace predpisy, čím garantujeme kvalitu a odbornosť vo vedení Vášho účtovníctva. Kladieme dôraz na poskytovanie komplexných služieb v oblasti účtovníctva s našou pridanou hodnotou.

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo a personalistika


#

Jednoduché účtovníctvo

Pre podnikateľov, SZČO, občianske združenia, združenia právnických osôb, pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií, cirkev a ostatných inštitúcií, spĺňajúcich podmienky možnosti účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zabezpečujeme:

 • účtovanie v zákonom definovaných knihách, t.j. v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách
 • posudzovanie oprávnenosti príjmov a výdavkov
 • spracovanie evidencie a zostavenie daňového priznania k DPH
 • spracovanie inventarizácie majetku a záväzkov
 • spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov

Pre našu prácu v oblasti jednoduchého účtovníctva využívame software ALFA od spoločnosti KROS

#

Podvojné účtovníctvo

Pre všetky subjekty, ktoré nespĺňajú výnimku možnosti účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov definuje povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Pre tieto subjekty zabezpečujeme komplexné vedenie účtovnej agendy:

 • účtovanie v zákonom definovaných knihách, t.j. denníku a v hlavnej knihe
 • vytvorenie rámcovej účtovej osnovy a účtovného rozvrhu
 • spracovanie účtovných dokladov (došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov a výnosov
 • evidencia majetku a odpisovanie majetku v členení na účtovné a daňové odpisy
 • spracovanie evidencie a zostavenie daňového priznania k DPH
 • spracovanie inventarizácie majetku a záväzkov
 • spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov
 • kontrola účtovníctva

Pre našu prácu v oblasti podvojného účtovníctva využívame ďalší vynikajúci a prestížne ocenený software OMEGA od spoločnosti KROS

#

Mzdové účtovníctvo a personalistika

Vzhľadom na množstvo zákonných predpisov je oblasť miezd a personalistiky jednou z najnáročnejších agend v oblasti účtovníctva. Pre túto oblasť sú typické časté legislatívne zmeny, ktoré kladú vysoké nároky na školenia a celkovú znalosť ovládania zákonov. Externé spracovanie miezd je pre menšie a stredné spoločnosti oveľa efektívnejšie, ako zamestnávanie vlastných pracovníkov. Navyše, vieme garantovať a zabezpečiť diskrétnosť o citlivých mzdových a personálnych údajov tak, aby nedochádzalo k úniku informácií medzi jednotlivých zamestnancov. Pre jednotlivé subjekty zabezpečujeme komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy:

 • spracovanie personálnej agendy od prijatia pracovníka, uzavretia príslušnej pracovnej zmluvy až po jeho výstup
 • registrácia a odhlásenie pracovníkov na jednotlivých štátnych inštitúciách a poisťovniach
 • pravidelný mesačný výpočet miezd na základe podkladov o dochádzke
 • výpočet odvodov a spracovanie súvisiacich výkazov pre sociálnu, zdravotné a dôchodkové poisťovne
 • zostavenie prevodných príkazov pre mzdy zamestnancov, dane pre daňový úrad a odvody príslušným poisťovniam
 • spracovanie prehľadov a hlásení o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti pre daňový úrad
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti, ako aj ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • spracovanie všetkých výkazov, prehľadov a potvrdení súvisiacich s mzdovou agendou

Na požiadanie klientov taktiež zabezpečujeme odborné poradenstvo a konzultácie pri mzdovom zaradení pracovníkov, návrh prémiového odmeňovania pracovníkov s dôrazom na motivačný faktor, nastavenie spravodlivých kritérií pri odmeňovaní zamestnancov, to všetko samozrejme s ohľadom na záujmy a potreby jednotlivých spoločností.

Pre našu prácu v oblasti podvojného účtovníctva využívame ďalší vynikajúci a prestížne ocenený software OLYMP od spoločnosti KROS