Sekcia controllingu

Na sekciu účtovníctva úzko nadväzuje sekcia controllingu, ktorá je našou pridanou hodnotou. Naša činnosť totižto nekončí zostavením účtovnej závierky a spracovaním daňových priznaní, ale pokračuje ďalej.

Cieľom každej spoločnosti by malo byť poznanie samých seba, ako ju vnímajú partneri, banky, ako sa dá dosiahnuť zvýšenie finančno-ekonomickej výkonnosti, ako vôbec sa dá adaptovať na zmenené podmienky, a v krízových situáciách aj prežiť. K tomu všetkému sú potrebné informácie, ktoré poskytujú jednotlivé oblasti účtovníctva, ktoré však nie sú priamo definované, ale ku ktorým je potrebné sa dopátrať modernými metódami jednotlivých druhov analýz. Ide tzv. o „reč čísel“, ktorej je potrebné aj rozumieť. V súčasnosti sa niektoré oblasti analýzy ponúkajú spracované aj pomocou rôznych programov s uvedením, že práca s nimi je ľahká a môže s nimi pracovať každý. Neverte tomu. Ide len o obchodný trik. Správne hodnotenie ukazovateľov a odhalenie trendov si vyžaduje ľudí znalých problematiky.

Takže ak hľadáte niečo nové, čo by Vám mohlo pomôcť vo Vašom podnikaní, zlepšiť Vašu finančnú situáciu, odhaliť rezervy vo Vašej činnosti, ste na správnej adrese. V náš prospech hovoria výsledky a skúsenosti, ktoré sme počas dlhoročnej praxe získali. Ako už bolo v úvode spomínané, využívame moderné postupy, pomocou ktorých dokážeme odhaliť rezervy v oblasti využívania nákladov ako aj v produkovaní výnosov. Mnoho podnikateľov sa už na vlastnej koži presvedčilo, že v bežnom podnikateľskom živote je dôležitý aj stav peňažných tokov. Táto oblasť má taktiež svoje pravidlá, ako aj možnosti zefektívnenia. Ponúkame orientáciu nielen na zisk, ale aj efektívne riadenie cash flow. A to je presne to, čo je našimi klientmi vysoko cenené. Mnohí z nich po reálnom oboznámení s prekvapením konštatujú nenahraditeľnosť takto získaných informácií, ktoré im doteraz pri riadení spoločnosti chýbali.

Podrobnejšie informácie o tom, čo zahŕňa sekcia controllingu, sa dozviete tu:

  • vždy začíname analýzou subjektu EX POST, t.j. analýzou účtovných výkazov niekoľko rokov dozadu
  • analýza zahŕňa oblasť likvidity, aktivity, zadĺženosti, výnosnosti príp. trhovej hodnoty, ako aj vzťahy medzi finančnými ukazovateľmi (Du Pontove rovnice, horizontálny ako aj vertikálny rozklad ukazovateľov atď.)
  • dosiahnuté výsledky ukazovateľov porovnávame jednak s doporučenými hodnotami, jednak s hodnotami v rámci odvetvia tak, aby podnikateľský subjekt si mohol porovnať, ako je na tom v porovnaní s konkurenciou
  • na základe výsledkov prebieha audit vnútorného systému v spoločnosti, ktorého výsledkom je návrh konkrétnych opatrení v jednotlivých oblastiach posudzovania
  • navrhnuté opatrenia uvádzame do praxe, s ich priebežným vyhodnocovaním
  • orientujeme sa najmä na cash flow a jeho zefektívnenie
  • výsledkom takého postupu je finančné ozdravenie spoločnosti
  • pre dodržiavanie navrhnutých postupov zavádzame aj vnútorný kontrolný systém s určením konkrétnej zodpovednosti pracovníkov
  • pre jednotlivé oblasti spracovávame vnútropodnikové smernice
  • aktívne sa zúčastňujeme na tvorbe stratégií do ďalšieho obdobia