Sekcia znalecká *

* V rámci znaleckej sekcie je možné v rámci oprávnenia znalca fyzickej osoby konateľa spracovať znalecké posudky, odborné posudky a stanoviská pre odbor:

odbor 090000 - Ekonómia a manažment

odbor 090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo

odbor 090300 - Kontroling

V rámci uvedených odvetví sa znalecky posudzujú nasledovné okruhy:

  • dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v účtovníctve
  • ohodnocovanie majetku podnikov - jeho častí pre predaj podniku alebo jeho časti, zmenu právnej formy, prevodu a prechodu obchodných podielov, ohodnocovanie pohľadávok (záväzkov) za účelom ich kapitalizácie, záložné právo na poskytnutie úverov najmä od peňažných ústavov, speňaženie majetku v rámci konkurzného konania...
  • ohodnocovanie nepeňažných vkladov pre zápis do obchodného registra
  • dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblastiach finančného plánovania, kalkulácií a rozpočtov, platobného styku, finančno – ekonomickej analýzy
  • objektivizácia pohľadávok, záväzkov a zásob
  • ohodnocovanie náhrady škody a ušlého zisku

Podrobnejšie informácie o náplni jednotlivých odborov a odvetví nájdete tu:

Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment


09 01 00 - Účtovníctvo a daňovníctvo

Znalci znaleckého odboru Ekonómia a manažment zapísaní v tomto odvetví sú oprávnení vykonávať znalecké úkony na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci, pričom je ich hlavnou náplňou metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a znalecké dokazovanie v oblasti účtovníctva a sústavy daní na právne úkony. Vzhľadom na ich vzájomné prepojenie a podmienenosť vyplývajúcu zo znaleckej praxe sú účtovníctvo a daňovníctvo zahrnuté do jedného odvetvia. Z uvedeného vyplýva, že rozsah záväzných predpisov právnych úkonov a predmetných činností od znalca požaduje metodický a koncepčný prístup k posúdeniu vyžiadaných znaleckých dokazovaní s prihliadnutím na všetky špecifiká.

09 03 00 - Kontroling

Znalci znaleckého odboru Ekonómia a manažment zapísaní v tomto odvetví sú oprávnení vykonávať znalecké úkony na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci, pričom je ich hlavnou náplňou metodické posúdenie správnosti použitia všeobecne záväzných, vedecky podložených predpisov a postupov v oblasti rozpočtovníctva, kalkulácií, cenotvorby, príp. samotný výpočet pre právne úkony. Vzhľadom na rozsah záväzných predpisov právnych úkonov a predmetných činností sa od znalca požaduje metodický a koncepčný prístup k posúdeniu vyžiadaných znaleckých dokazovaní s prihliadnutím na všetky špecifiká.